పర్యావరణ పరిరక్షణ లో భాగంగా పాఠశాలలో చేపట్టిన మొక్కల నాటే కార్యక్రమం