పాఠశాలలో నూతన సంవత్సరాన్ని స్వాగతం పలుకుతూ నిర్వహించిన రంగవల్లి